Biz hakda

DELLTY hakda

DELLTY topary Hytaýda öňdebaryjy kosmetiki gaplama üpjün edijilerinden biridir.Biz diňe bir öndüriji bolman, müşderilere gyssagly zerurlyklaryňyzy kanagatlandyrmak üçin “aksiýa” ýa-da “funksional talaplar bilen ýöriteleşdirilen taslamalar” bolsun, kosmetiki çözgütleriň birnäçesini hödürleýäris.

kompaniýasy
biz hakda

Biziň güýjümiz

28 ýyllyk önümçilik we satuw tejribesi bilen, köp sanly kompaniýa, marka we distribýutor bilen uzak möhletli we çuňňur hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýduk.Şonuň üçin biz diňe bir müşderileriň gözleýän ýokary hilli kosmetiki gaplaryny döredip bilmän, müşderilere has giňişleýin we doly kosmetiki çözgütler hem berip bileris. Customöriteleşdirilen hyzmatlar, dizaýn hyzmatlary, surat hyzmatlary, maglumat hyzmatlary, transport hyzmatlary, gümrükhana hyzmatlary we bir topar hyzmatlar, müşderilere doly kosmetiki çözgütler hödürlemek.

Specificörite zerurlyklaryňyzy çözmek bilen bir hatarda biz bilen ajaýyp işewürlik tejribesini alarsyňyz diýip ynanýaryn.

DELLTYTopar 1994-nji ýylyň tomsunda döredildi. Şol döwürde biz gündelik zerur zatlary we kosmetika gaplamalaryny öndürmäge gönükdirilen Zhejiang Huangyan JZT Plastik Zawodyny döretdik.

Zawod meýdany
Işgärler
Sanjym galyplaýjy maşynlar
+ toplumlary
Dürli önümçilik enjamlary

Önümlerimiziň innowasiýa ösüşine, önümçiligine we gowulaşmagyna köp wagt we güýç sarp edýäris.Nasos dispenserleri, duman nasoslary, plastmassa gapaklar, Trigger pürküjiler we ş.m.

DELLTY-sanjym-galyplaýjy maşyn
DELLTY-Doly-awtomatiki-gurnama-ussahanasy

Kämil önümleri yzygiderli gözlemek, senagat kärhanasy hökmünde müşderilere iň güýçli goldaw bermek üçin iň berk binýatdygyny bilýäris.

DELLTY şahadatnamasy - 02

2020-nji ýylda köp ýyllap bu pudakdaky çuňňur binýadymyza esaslanyp, DELLTY markamyzy döretmegi makul bildik, ýokary we aşaky üpjünçilik zynjyrynyň çeşmelerini birleşdirip başladyk.Önümiň özeni we marka müşderilere gowy önümler we has köp dürli hyzmatlar bilen üpjün etmek üçin daşaýjydyr diýip umyt edýäris.Önümçilik pudagynyň mysalyndan öwrenip, hemişe has gowy kompaniýalara ýakynlaşýarys we öňe geçýäris.

Diňe iri we orta kärhanalaryň önüm zerurlyklaryny çözüp bilmän, has giňişleýin kosmetiki hyzmatlary hem berip biler we adamlara owadan, sagdyn we ekologiýa taýdan arassa durmuş getirmek jogapkärçiligini we jogapkärçiligini öz üstüne alar diýip umyt edýäris.Başgalar üçin görelde bolmaga mümkinçilik bar bolsa, bu biziň abraýymyz bolar diýip pikir edýärin.

DELLTY-ammar03

Hyzmatlarymyz

Müşderiler bilen hyzmatdaşlygyň dowamynda aşakdaky hyzmatlary ederis:

Önüm üçin öňünden satuw

• Dürli görnüşdäki deslapky hyzmaty hödürleýäris, mysal üçin, müşderiniň isleglerine görä dizaýn subutnamasy we önümleriň açyk galyplary, Logo Çap etmegi müşderileriň talaplary we ş.m.
• Nusgalary salgylanma hökmünde müşderilere iberiň
• Maýa goýumlaryny býudjetleşdirmek: Önümiň girdejisini seljermek, önümleri maslahat bermek we degişli býudjet hyzmatlaryny hödürleýäris.

Önüm üçin satuw

• Önümleriň jikme-jik dizaýny we tehnologiki prosesi
• Dizaýn, önümçilik we ýük daşamak meýilnamasy
• Müşderileriň talaplary hökmünde her önüme laýyk gelýän önümleri ösdüriň
• Işlemek we ösüş

Önüm üçin satuwdan soň

• Müşderiniň soragyna wagtynda jogap bereris.Gerek bolsa, onlaýn kömegi hödürläris.
• Müşderiler önümleriň bu modelini täzeden sargyt edip we üýtgedip biler ýaly önümleriň nusgasyny saklarys.
• Müşderilere täze dizaýn, önüm goşmak ýa-da täzeden gurmak zerur bolsa, mugt görkezme berip bileris.
• Öňki müşderiler üçin täze önümleriň nusgalaryny hödürläris.

Has köp hyzmat

• Diňe şu esasda müşderilere önümler bilen çäklenmän, ýöriteleşdirilen hyzmatlary, dizaýn hyzmatlaryny, fotosurat hyzmatlaryny, maglumat hyzmatlaryny, transport hyzmatlaryny, gümrük arassalaýyş hyzmatlaryny we birnäçe hyzmatlary hödürläp bileris, müşderilere doly kosmetiki çözgütler hödürläp bileris.