Qualityokary hilli 33/410 dyrnaklary aýyrýan nasos dispenseri dyrnak nasoslary

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: DELLTY
Model belgisi: ENP012
Töleg we iberiş şertleri:
Baha: Gepleşik
Iň az sargyt mukdary: 20000 sany
Gaplamak jikme-jiklikleri: Uzak aralyga daşamak üçin amatly karton gaplama
Eltip beriş wagty: Açylan goýumdan soň 25-30 günüň içinde
Töleg şertleri: L / C, T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 sany


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Qualityokary hilli 33/410 Dyrnak polýak aýyryjy nasos dispenseri dyrnak nasoslary

Haryt adyDyrnak nasosy Model belgisiENP012
MaterialPP MOQ: 10000
ReňkCustöriteleşdirilen ŞahadatnamaISO9001
Görnüşi: Nasos pürküji Ölçegi: 33/410
MysalGoldaw UlanylyşyÇüýşeler
OEM / ODMKabul et GaplamakCustörite kabul ederlikli
Marka adyDellty Gelip çykan ýeri Hytaý

 

Kärhananyň aýratynlyklary

Kompaniýanyň 8000 inedördül metrlik bar bolan zawod binasy bar.Ajaýyp tehnologiýa, baý tejribe we bazary ýiti duýmak bilen täze önüm gözleg we ösüş topary bar.Elmydama garaşsyz gözleglere we ösüşe we dizaýna üns berýär, pudaga we bazara gönükdirilen we içerde we daşary ýurtlarda ösen önümçilik ulgamlaryny kabul edýär.Çüýşeler we ýüpek ütüklemek ýaly hünärli enjamlary ulanmak, häzirki zaman önümçilik dolandyryş usulyny ulanmak we müşderiler bilen özara hyzmatdaşlygy gazanmak we bäsdeşlik gaplaýyş önümlerini döretmek üçin satuwdan soňky hyzmat ulgamyny kem-kemden kämilleşdirmek bilen bu pudakda ösýän kärhanalaryň biridir.

20230711_150036_036
20230711_150036_037
20230711_150036_038
20230711_150036_039

Hil barlagy

- Buýrugy tassyklamazdan ozal,Önümleriň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly

elmydama berk bolardy.

- productionhli önümçiligiň dowamynda her prosesi yzarlarys.

- Getirmezden ozal, müşderilere hilini QC topary ýa-da tassyklanan üçünji tarap tarapyndan barlamaga rugsat berilýär.

- Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

- Has giňişleýin maglumat ýa-da maglumat üçin kompaniýamyza baryp görüň ýa-da göni habarlaşyň.

- Hereketlendirijilerdäki we şekillerdäki ergonomiki dizaýn, amatly ulanmak tejribesini üpjün edýär;

- Önümleriňizi tekjede ajaýyp etmek üçin tejribeli tehnikleriň ýolbaşçylygyndaky moda dizaýny;

- Daşky gurşawa zyýanly önümçilik önümleri has amatly, has ygtybarly, sagdyn we

ulanmak üçin has tebigy;

- Dürli reňkler islege bagly, bu müşderileriň islegine bagly;

- Meşhur we durnukly gurluş, dürli ugurlarda müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelýär;

- Çepden saga we nurbat gulp ulgamlary;

Almak we eltip bermek

gaplamak

Sorag-jogap

1: Öndüriji ýa-da söwda kompaniýasymy?

Biz bilen öndüriji28 ýyl tejribesi

2: Nusga berýärsiňizmi?

Hawa, nusgalar mugt, diňe poçta tölemeli.

3: Nädip ibermeli?

Sargyt nusgasy bolsa, ekspress, dhl, fedex, ups we ş.m.

(10,000 sanydan az) Köp mukdarda deňiz arkaly iberilip bilner.

4: Hilimize nädip kepil geçmeli?
1).Önüm öndürmezden ozal: barlamak üçin nusgalary iberiň.
2).Önümçilik wagtynda: önümleriň suratlaryny we wideosyny size iberiň.
3).Iberilmezden ozal: müşderiniň synag kompaniýasy önümlerimizi barlamak üçin zawodymyza gelýär ýa-da barlamak üçin köp önümçilik nusgalaryny iberip bileris.

5 delivery gowşuryş wagtyňyz näçe?

OEM gerek bolsa, 40 günüň içinde) marka önümlerimizi sargyt etseňiz, inwentar bar bolsa, eltiş wagty 30 günüň içinde bolar

6: MOQ näme?
MOQ dürli tertip we gaplama saýlamalaryňyza esaslanýar.Has giňişleýin maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

Haryt bellikleri