Gyzgyn satuw 28/410 Dyrnak polýak aýyryjy dispenser suwuk nasos dyrnak nasosy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: DELLTY
Model belgisi: ENP013
Töleg we iberiş şertleri:
Baha: Gepleşik
Iň az sargyt mukdary: 20000 sany
Gaplamak jikme-jiklikleri: Uzak aralyga daşamak üçin amatly karton gaplama
Eltip beriş wagty: Açylan goýumdan soň 25-30 günüň içinde
Töleg şertleri: L / C, T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 sany


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Gyzgyn satuw 28/410 Dyrnak polýak aýyryjy dispenser suwuk nasos dyrnak nasosy

Haryt adyDyrnak nasosy Model belgisiENP013
MaterialPP MOQ: 10000
ReňkCustöriteleşdirilen ŞahadatnamaISO9001
Görnüşi: Nasos pürküji Ölçegi: 28/410
MysalGoldaw UlanylyşyÇüýşeler
OEM / ODMKabul et GaplamakCustörite kabul ederlikli
Marka adyDellty Gelip çykan ýeri Hytaý

Kärhananyň aýratynlyklary

Kompaniýada takyk galyplary öndürmek we öndürmek tehnologiýasy, ösen önümçilik enjamlary, ýokary hilli hünärmen we tehniki işgärler bar, şeýle hem önüm öndürmek we dizaýn, galyndy öndürmek, sanjym galyplary, ekrany çap etmek, bronzlamak, gyzgyn kümüş we beýleki doly göwrümli ýokary hilli goldaw hyzmatlary bar.Dürli müşderileriň dürli zerurlyklaryny kanagatlandyrmak we has ýokary baha döretmek ukyby.

20230711_150051_046
20230711_150051_045
20230711_150051_044
20230711_150051_043

Hil barlagy

- Buýrugy tassyklamazdan ozal,Önümleriň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly

elmydama berk bolardy.

- productionhli önümçiligiň dowamynda her prosesi yzarlarys.

- Getirmezden ozal, müşderilere hilini QC topary ýa-da tassyklanan üçünji tarap tarapyndan barlamaga rugsat berilýär.

- Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

- Has giňişleýin maglumat ýa-da maglumat üçin kompaniýamyza baryp görüň ýa-da göni habarlaşyň.

- Hereketlendirijilerdäki we şekillerdäki ergonomiki dizaýn, amatly ulanmak tejribesini üpjün edýär;

- Önümleriňizi tekjede ajaýyp etmek üçin tejribeli tehnikleriň ýolbaşçylygyndaky moda dizaýny;

- Daşky gurşawa zyýanly önümçilik önümleri has amatly, has ygtybarly, sagdyn we

ulanmak üçin has tebigy;

- Dürli reňkler islege bagly, bu müşderileriň islegine bagly;

- Meşhur we durnukly gurluş, dürli ugurlarda müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelýär;

- Çepden saga we nurbat gulp ulgamlary;

Almak we eltip bermek

gaplamak

Sorag-jogap

1) Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.

 2) Birinji konteýnerde köp zatlaryň ululygyny birinji tertipde birleşdirip bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.

3) Adaty gurşun wagty näçe?

A. Plastmassa önümleri üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň 35-40 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.

B. Alýumin önümi üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 35-40 gün

C. OEM önümleri üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 35-40 iş güni.

4) Töleg möhletiňiz näçe?

T / T.30% goýum, portdan çykandan soň 25-30 günüň içinde B / L göçürmesine garşy galyndy.

5) ippingük daşamagyňyz nähili?

Jikme-jik talaplaryňyza görä iň gowy iberiş ýoluny saýlamaga kömek ederis.

Deňiz, howa ýa-da gyssagly we ş.m.

6) Hiline nädip gözegçilik edip bilersiňiz?

Köpçülikleýin önümçilikden öň nusgalar taýýarlarys we nusga tassyklanylandan soň köpçülikleýin önümçilige başlarys.Önümçilik wagtynda 100% gözden geçirmek;gaplamazdan ozal tötänleýin gözden geçiriň;gaplandan soň surata düşmek.

 7) Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?

Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.

Haryt bellikleri