Plastmassa gurlan bahar dispenseri dyrnak polýak aýyryjy nasos dyrnak polýak nasosy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: DELLTY
Model belgisi: ENP010
Töleg we iberiş şertleri:
Baha: Gepleşik
Iň az sargyt mukdary: 20000 sany
Gaplamak jikme-jiklikleri: Uzak aralyga daşamak üçin amatly karton gaplama
Eltip beriş wagty: Açylan goýumdan soň 25-30 günüň içinde
Töleg şertleri: L / C, T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 sany


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Plastmassa gurlan bahar dispenseri dyrnak polýak aýyryjy nasos dyrnak polýak nasosy

Haryt adyDyrnak nasosy Model belgisiENP010
MaterialPP MOQ: 10000
ReňkCustöriteleşdirilen ŞahadatnamaISO9001
Görnüşi: Nasos pürküji Ölçegi: 28/410
MysalGoldaw UlanylyşyÇüýşeler
OEM / ODMKabul et GaplamakCustörite kabul ederlikli
Marka adyDellty Gelip çykan ýeri Hytaý

Korporatiw dolandyryş kodeksi

Isleglerimizi amala aşyrmak üçin Dellty aşakdakylary hemişe ýatda saklamalydyr:

 Bäsdeşlik artykmaçlygyny saklamak üçin elmydama önümiň berk aýratynlyklaryna eýeriň;

Müşderileriň oňyn hyzmatdaşlyk tejribesine göz ýetirmek üçin tejribäni ulanyň;

Müşderiniň maksatlarynyň ýerine ýetirilmegi Delltiniň ähli işleriniň esasyny düzýär;

başgalaryň gadyryny bilmek;

dowam edýän dolandyryş we önümçilik prosesini gowulandyrmak arkaly tygşytly önümleri goldamak;

Gowy ynamy ugrukdyryjy ýörelge hökmünde kabul ediň we saklap biljekdigiňizi bilýän wepaly boluň;

Innowasiýa ideýalaryny yzarlamak we synag etmek arkaly gyzyklanmany saklamak;

Müşderileriňiziň üýtgeşik talaplaryny elmydama kabul ediň.

Sarp edijileriň wagtyny we güýjüni tygşytlaň.

20230711_145956_027
20230711_145956_026
20230711_145956_025
20230711_145956_023

Hil barlagy

- Buýrugy tassyklamazdan ozal,Önümleriň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly

elmydama berk bolardy.

- productionhli önümçiligiň dowamynda her prosesi yzarlarys.

- Getirmezden ozal, müşderilere hilini QC topary ýa-da tassyklanan üçünji tarap tarapyndan barlamaga rugsat berilýär.

- Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

- Has giňişleýin maglumat ýa-da maglumat üçin kompaniýamyza baryp görüň ýa-da göni habarlaşyň.

- Hereketlendirijilerdäki we şekillerdäki ergonomiki dizaýn, amatly ulanmak tejribesini üpjün edýär;

- Önümleriňizi tekjede ajaýyp etmek üçin tejribeli tehnikleriň ýolbaşçylygyndaky moda dizaýny;

- Daşky gurşawa zyýanly önümçilik önümleri has amatly, has ygtybarly, sagdyn we

ulanmak üçin has tebigy;

- Dürli reňkler islege bagly, bu müşderileriň islegine bagly;

- Meşhur we durnukly gurluş, dürli ugurlarda müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelýär;

- Çepden saga we nurbat gulp ulgamlary;

Almak we eltip bermek

gaplamak

Sorag-jogap

1:Mugt nusgalaryňyzy alyp bilerismi?

Hawa, edip bilersiň.Nusgalarymyz diňe sargyt tassyklaýan müşderiler üçin mugt.Expressöne ekspress üçin ýük alyjynyň hasabynda.

2Zawodmy?

Hawa, 20 ýyldan gowrak wagt bäri ýöriteleşdik

3Adaty gurşun wagty näçe?

A. Plastmassa önümleri üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň 35-40 iş gününiň dowamynda size haryt ibereris.
B. Alýumin önümi üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 35-40 gün
C. OEM önümleri üçin, 30% goýumyňyzy alanymyzdan soň gowşuryş wagty 35-40 iş güni.

4: Hilimize nädip kepil geçmeli?

1).Önüm öndürmezden ozal: barlamak üçin nusgalary iberiň.
2).Önümçilik wagtynda: önümleriň suratlaryny we wideosyny size iberiň.
3).Iberilmezden ozal: müşderiniň synag kompaniýasy önümlerimizi barlamak üçin zawodymyza gelýär ýa-da barlamak üçin köp önümçilik nusgalaryny iberip bileris.

5: haýsy şahadatnamaňyz bar?

önümler üçin MSDS şahadatnamamyz bar we biz ISO22716-2007 / ISO9001- 2008 / GMPC / MDSD kepillendirilen zawod

6: Önümde logotipimiz bolup bilermi?

Hawa, reňk, logotip, dizaýn, paket, karton maska ​​we ş.m. üçin ýöriteleşdirilen talaplar makullandy

Haryt bellikleri