Aç-açan plastmassa aýyryjy dispenser dyrnak aýyryjy nasos dyrnak polýak nasosy

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: DELLTY
Model belgisi: ENP008
Töleg we iberiş şertleri:
Baha: Gepleşik
Iň az sargyt mukdary: 20000 sany
Gaplamak jikme-jiklikleri: Uzak aralyga daşamak üçin amatly karton gaplama
Eltip beriş wagty: Açylan goýumdan soň 25-30 günüň içinde
Töleg şertleri: L / C, T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 sany


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Aç-açan plastmassa aýyryjy dispenser dyrnak aýyryjy nasos dyrnak polýak nasosy

Haryt adyDyrnak nasosy Model belgisiENP008
MaterialPP MOQ: 10000
ReňkCustöriteleşdirilen ŞahadatnamaISO9001
Görnüşi: Nasos pürküji Ölçegi: 33/410
MysalGoldaw UlanylyşyÇüýşeler
OEM / ODMKabul et GaplamakCustörite kabul ederlikli
Marka adyDellty Gelip çykan ýeri Hytaý

Üstünliklerimiz

- Iň oňat önümleriňizi dizaýn etmek üçin dürli funksiýalar we reňkler bilen herekete getirijiler we ýapyklar:
- Hereketlendirijilerdäki we şekillerdäki ergonomiki dizaýn, amatly ulanmak tejribesini üpjün edýär;
- Uçurym nurbady ýapmagyň opsiýalary: Talap edilişi ýaly dürli ýapyk nurbatlar berler.
- Metal gabyk opsiýalary: metal gabyklaryň isleýşiňiz ýaly bezelmegi üçin dürli reňkler hödürläp bileris
- Suwuklygyň dürli ýapyşyklygy üçin döredilen dürli şemally deşik;
- Önümleriňizi tekjede ajaýyp etmek üçin tejribeli tehnikleriň ýolbaşçylygyndaky moda dizaýny;
- Daşky gurşawa zyýanly önümçilik önümleri has amatly, has ygtybarly, sagdyn we
ulanmak üçin has tebigy;
- Dürli reňkler islege bagly, bu müşderileriň islegine bagly;
- Meşhur we durnukly gurluş, dürli ugurlarda müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelýär;
- Çepden saga we nurbat gulp ulgamlary;

20230711_145830_014
20230711_145830_013
20230711_145830_012
20230711_145830_011

Korporatiw dolandyryş kodeksi

Isleglerimizi amala aşyrmak üçin Dellty aşakdakylary hemişe ýatda saklamalydyr:

 Bäsdeşlik artykmaçlygyny saklamak üçin elmydama önümiň berk aýratynlyklaryna eýeriň;

Müşderileriň oňyn hyzmatdaşlyk tejribesine göz ýetirmek üçin tejribäni ulanyň;

Müşderiniň maksatlarynyň ýerine ýetirilmegi Delltiniň ähli işleriniň esasyny düzýär;

başgalaryň gadyryny bilmek;

dowam edýän dolandyryş we önümçilik prosesini gowulandyrmak arkaly tygşytly önümleri goldamak;

Gowy ynamy ugrukdyryjy ýörelge hökmünde kabul ediň we saklap biljekdigiňizi bilýän wepaly boluň;

Innowasiýa ideýalaryny yzarlamak we synag etmek arkaly gyzyklanmany saklamak;

Müşderileriňiziň üýtgeşik talaplaryny elmydama kabul ediň.

Sarp edijileriň wagtyny we güýjüni tygşytlaň.

Almak we eltip bermek

gaplamak

Sorag-jogap

1: Nusga hödürleýärsiňizmi?
Hawa, size mugt nusga hödürläp bileris, ýükleri özüňiz almalysyňyz.

2: Aksiýa barmy?
Hawa, käbir zatlar ätiýaçda, maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3: Hilimizi nädip kepillendirmeli?
1).Önüm öndürmezden ozal: barlamak üçin nusgalary iberiň.
2).Önümçilik wagtynda: önümleriň suratlaryny we wideosyny size iberiň.
3).Iberilmezden ozal: müşderiniň synag kompaniýasy önümlerimizi barlamak üçin zawodymyza gelýär ýa-da barlamak üçin köp önümçilik nusgalaryny iberip bileris.

4:Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?
Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.

5:Töleg möhletiňiz näçe?
T / T.30% goýum, 25-30 günüň içinde B / L göçürmesine garşy galyndygitmekportdan

6:Ilkinji tertipde bir gapda köp elementiň ululygyny birleşdirip bilerismi?
Hawa, edip bilersiň.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.

Haryt bellikleri