Ak dyrnagy ýuwujy nasos, dyrnak lakyny aýyrýan nasos

Gysga düşündiriş:

Gelip çykan ýeri: Hytaý
Marka ady: DELLTY
Model belgisi: ENP011
Töleg we iberiş şertleri:
Baha: Gepleşik
Iň az sargyt mukdary: 20000 sany
Gaplamak jikme-jiklikleri: Uzak aralyga daşamak üçin amatly karton gaplama
Eltip beriş wagty: Açylan goýumdan soň 25-30 günüň içinde
Töleg şertleri: L / C, T / T.
Üpjünçilik ukyby: Günde 100000 sany


Önümiň jikme-jigi

Düşündiriş

Ak dyrnak polýak aýyryjy nasosy, dyrnagy polýakdan çykar

Haryt adyDyrnak nasosy Model belgisiENP011
MaterialPP MOQ: 10000
ReňkCustöriteleşdirilen ŞahadatnamaISO9001
Görnüşi: Nasos pürküji Ölçegi: 28/410
MysalGoldaw UlanylyşyÇüýşeler
OEM / ODMKabul et GaplamakCustörite kabul ederlikli
Marka adyDellty Gelip çykan ýeri Hytaý

Kärhananyň aýratynlyklary

Müşderiniň talaplaryna laýyklykda sanjym we zarba galyp önümleriniň dürli aýratynlyklaryny dizaýn edip we sazlap bileris we agaç dänesine öýkünmek, elektroplatirlemek, ýüpek ekrany çap etmek we pürkmek ýaly önümçilik amallaryny üpjün edip bileris.Köp ýyllyk ösüşden soň, DELLTY ýokary hilli we durnukly hili, tygşytly bahasy, hemmetaraplaýyn we oýlanyşykly hyzmatlar we çözgütler sebäpli ýurtda we daşary ýurtlarda belli kosmetika kompaniýalary bilen uzak möhletleýin hyzmatdaşlyk gatnaşyklaryny ýola goýdy.

20230711_150013_032
20230711_150013_034
20230711_150013_033
20230711_150013_035

Hil barlagy

- Buýrugy tassyklamazdan ozal,Önümleriň ýagdaýynyň gowudygyny ýa-da ýokdugyny barlamaly

elmydama berk bolardy.

- productionhli önümçiligiň dowamynda her prosesi yzarlarys.

- Getirmezden ozal, müşderilere hilini QC topary ýa-da tassyklanan üçünji tarap tarapyndan barlamaga rugsat berilýär.

- Mesele ýüze çykanda müşderilere kömek etmek üçin elimizden gelenini ederis.

- Has giňişleýin maglumat ýa-da maglumat üçin kompaniýamyza baryp görüň ýa-da göni habarlaşyň.

- Hereketlendirijilerdäki we şekillerdäki ergonomiki dizaýn, amatly ulanmak tejribesini üpjün edýär;

- Önümleriňizi tekjede ajaýyp etmek üçin tejribeli tehnikleriň ýolbaşçylygyndaky moda dizaýny;

- Daşky gurşawa zyýanly önümçilik önümleri has amatly, has ygtybarly, sagdyn we

ulanmak üçin has tebigy;

- Dürli reňkler islege bagly, bu müşderileriň islegine bagly;

- Meşhur we durnukly gurluş, dürli ugurlarda müşderiniň dürli talaplaryna laýyk gelýär;

- Çepden saga we nurbat gulp ulgamlary;

Almak we eltip bermek

gaplamak

Sorag-jogap

1: Nusga hödürleýärsiňizmi?
Hawa, size mugt nusga hödürläp bileris, ýükleri özüňiz almalysyňyz.

2: Aksiýa barmy?
Hawa, käbir zatlar ätiýaçda, maglumat üçin biziň bilen habarlaşmagyňyzy haýyş edýäris.

3: Hilimizi nädip kepillendirmeli?
1).Önüm öndürmezden ozal: barlamak üçin nusgalary iberiň.
2).Önümçilik wagtynda: önümleriň suratlaryny we wideosyny size iberiň.
3).Iberilmezden ozal: müşderiniň synag kompaniýasy önümlerimizi barlamak üçin zawodymyza gelýär ýa-da barlamak üçin köp önümçilik nusgalaryny iberip bileris.

4:Haýsydyr bir hil meselesi bar bolsa, ony nädip çözüp bilersiňiz?
Haýsydyr bir döwük ýa-da kemçilikli önüm tapylan bolsa, suratlary asyl kartondan almaly.Konteýner boşadylandan soň 7 iş gününiň dowamynda ähli talaplar görkezilmelidir.Bu sene konteýneriň gelýän wagtyna degişlidir.

5:Töleg möhletiňiz näçe?
T / T.30% goýum, 25-30 günüň içinde B / L göçürmesine garşy galyndygitmekportdan

6:Ilkinji tertipde bir gapda köp elementiň ululygyny birleşdirip bilerismi?
Hawa, edip bilersiň.Emma sargyt edilen her bir zadyň mukdary MOQ-a ýetmeli.

Haryt bellikleri